sumarsono.com
Take it with a grain of salt


Rofi KDE Global Shortcut

Posted on

nano /home/sumar/.local/bin/rofi-launch.sh
#!/bin/bash
export LC_ALL="C"
rofi -combi-modi window,drun,ssh -show combi 2>&1 | tee /tmp/rofi-run.log
exit 0
chmod +x /home/sumar/.local/bin/rofi-launch.sh

KDE System Settings > Shortcuts > Custom Shortcuts: